SLUŽBENE NOVINE FBIH BROJ 5/23 - OBJAVLJEN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

SLUŽBENE NOVINE FBIH BROJ 5/23, OBJAVLJEN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

SLUŽBENE NOVINE FBIH BROJ 5/23, OD 25.01.2023. GODINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA

Na osnovu Člana 31. stav (1), Člana 36. stav (2) i Člana 48. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi:

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/21, 77/21, 20/22 i 57/22) u članu 12. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Isplatilac prihoda na ime naknade koja je uređena posebnim propisom, izuzev naknade iz člana 20. stav (1) ovog pravilnika, za lice na stručnom osposobljavanju iz člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH” br. 26/16, 89/18 i 44/22), dužan je obračunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, te prijaviti Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036.”

Dosadašnji stav. (2) do (5) postaju stavovi. (3) do (6)

U dosadašnjem stavu (5) koji postaje stav (6) riječi: “(2) i (4)” zamjenjuju se riječima: “(2) do (5)”

Član 2.

U članu 14. stav (2) iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

“e) nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod inostranog pravnog lica, a dohodak ostvaruju obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine,”

Dosadašnja tačka e) postaje tačka f).

Član 3.

U članu 20. iza stava (9) dodaju se novi st. (10), (11) i (12) koji glase:

“(10) Naknade za smještaj i odvojeni život lica iz člana 2. Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i tužiocima Federalnog tužilaltva Federacije Bosne i Hercegovine koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, broj 98/22) priznaju se u visini do 250 KM mjesečno za odvojeni život, u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj.

(11) Naknade za smještaj lica iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) priznaju se u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjeseno kada imaju osiguran službeni smještaj.

(12) Naknade za odvojeni život koje imaju rukovode i državni službenici iz lana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) priznaju se u visini do 250 KM mjese no.”

Dosadašnji st. (10) do (19) postaju st. (13) do (22)

U dosadašnjem stavu (19) koji postaje stav (22) broj:

“(17)” zamjenjuju se brojem “(21)”

Član 4.

U članu 53. stav (5) briše se.

Član 5.

U lanu 57. stav (4) broj: “(1)” zamjenjuju se brojem “(3)” U stavu (5) rije i “iz lana 12. st. (1), (2) i (3). Zakona” zamjenjuju se rije ima: “iz lana 12. st. (1), (2) ta . 1), 2) i 3) i

stav (3) Zakona.”

Član 6.

U lanu 82. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

“(3) Nerezidentni primaoci dohotka koji je ostvaren

obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine

odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, a ispla en u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica, dužni su

prilikom isplate takvog dohotka obra unati i uplatiti porez

na dohodak na na in utvr en ovim pravilnikom.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog lana, obra un, obustavu i

uplatu poreza na dohodak imaju podružnice stranog

društva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog

obveznika koji po inje sa 48 u skladu sa propisima koji ure uju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji

i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na

teritoriji Federacije, u slu aju kad nerezidentni primaoci

dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano

društvo.”

Dosadašnji stav (3) postaje stav (5).

Član 7.

U lanu 83. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:  

“(5) Lica iz lana 82. st. (3) i (4) ovog pravilnika, dužna su za

dohodak od nesamostalne djelatnosti dostaviti Mjese ni

izvještaj o ispla enim pla ama, ostvarenim koristima i

drugim oporezivim prihodima zaposlenika od

nesamostalne djelatnosti, pla enim doprinosima i

akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023).”

Član 8.

U ANEXU 2. Uputstva za popunjavanje Mjese nog

izvještaja o ispla enim pla ama, ostvarenim koristima i drugim

oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti,

pla enim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac

MIP-1023), iza ta ke 2.3. dodaje se nova ta ka 2.4. koja glasi:

“2.4. Obavezu podnošenja obrasca MIP-1023 imaju i

fizi ka lica – nerezidenti Federacije BiH koji su:

– zaposlenici kod inostranog poslodavca kod kojeg su

u radnom odnosu, ali su upu eni/izaslani na rad u

Bosnu i Hercegovinu odnosno Federaciju Bosne i

Hercegovine, bez da inostrani poslodavac ima

podružnicu, pri emu im se ispla uje pla a u inostranstvu, te upla uju inostrani obavezni

doprinosi za socijalno osiguranje ( lan 83. stav (5)

ovog pravilnika).”

Dosadašnje ta ke od 2.4. do 2.9. postaju nove ta ke 2.5.

do 2.10.

U tabeli Dio 1 – Podaci o poslodavcu / isplatiocu i

poreznom obvezniku, u ta ki 1. JIB/JMB poslodavca/isplatioca,

iza rije i “Za vrstu isplate 19 – Upisuje se JIB koji po inje sa

oznakama 48” dodaju se rije i: “u slu aju postojanja

podružnice. U slu aju nepostojanja podružnice, upisuje se NJIB.”

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-4431/21-5

Januara 2023. godine

Scroll to Top